Help with Search
 
 
Picture of Admin User
การใช้งานระบบ
by Admin User - Tuesday, 3 December 2013, 10:49 AM
 

อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านมือถือ โดยต้องเป็นสมาชิกของระบบก่อน

สำหรับนักศึกษาและอาจารย์

         การเข้าใช้งาน สามารถใช้ Username และ Password เดียวกันกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

         หากมีปัญหาในการ login สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 074-200322

(Edited by Jeena Umal - original submission Wednesday, 26 June 2013, 2:55 PM)