โครงการสัมมนาการจัดการศึกษายุคปฏิรูป
(โครงการสัมมนาการจัดการศึกษายุคปฏิรูป)

วันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00น. สถานที่จัด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยากร รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์