โครงการอบรม สื่อโดนใจ ไร้ปัญหาการประสานงาน
(โครงการอบรม สื่อโดนใจ ไร้ปัญหาการประสานงาน)

วิทยากร อาจารย์สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
วันที่ 21 กันยายน 2555 ณ ห้อง U-301 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่