การบรรยายพิเศษ การโน้มน้าวและการจูงใจเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
(การบรรยายพิเศษ การโน้มน้าวและการจูงใจเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ)

โดย อาจารย์นพรัตน์ ขำพลับ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่