ประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษ ASEAN 2015:สู่อนาคตแห่งอดีตกาล?
(ประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 บรรยายพิเศษ ASEAN 2015:สู่อนาคตแห่งอดีตกาล?)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา