การบรรยายเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
(การบรรยายเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา)

โดย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-PLAZA ห้อง U-301