โครงการ Screen for Quality การเขียนบทความวิชาการและตำรา
(โครงการ Screen for Quality การเขียนบทความวิชาการและตำรา)

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 เมษายน 2555
ณ ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่