ความโปร่งใสในการปกครองท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ความโปร่งใสในการปกครองท้องถิ่นฯ)

หาดใหญ่แฟร์ 2013 บรรยายพิเศษความโปร่งใสในการปกครองท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน