อำนาจรัฐกับการบริหารประเทศไทยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558
(อำนาจรัฐกับการบริหารประเทศไทยฯ)

อำนาจรัฐกับการบริหารประเทศไทย
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ณ ศูนย์กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม