สร้างสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
(สร้างสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ)

สร้างสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
1 กุมภาพันธ์ 2556
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย ผศ.ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์