โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว ครั้งที่ 3
(โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว ครั้งที่ 3)

โครงการสานสัมพันธ์ครูแนะแนว ครั้งที่ 3
โดย ดร.ทศพร ประเสริฐสุข
1-2 ตุลาคม 2555
ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส