วิดีโอฝึกอบรม

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการคณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 เมษายน 2555
ณ ห้องป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร U-PLAZA ห้อง U-301

โครงการบรรยายพิเศษ "การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"
โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พาณิช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม Blue Ocean มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พาณิช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม Blue Ocean มหาวิทยาลัยหาดใหญ่