Available courses

Self enrolment

โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน

โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน

Course
Self enrolment

วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3

Course
Self enrolment

โครงการ Screen for Quality การเขียนบทความวิชาการและตำรา

โครงการ Screen for Quality การเขียนบทความวิชาการและตำรา

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการคณบด...
Course
Self enrolment

การบรรยายเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

การบรรยายเรื่องการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา

โดย รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิ...
Course
Self enrolment

การบรรยายพิเศษ การโน้มน้าวและการจูงใจเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

การบรรยายพิเศษ การโน้มน้าวและการจูงใจเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ

Course
Self enrolment

โครงการบรรยายพิเศษการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบรรยายพิเศษการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการบรรยายพิเศษ "การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21"โดยศาสตราจารย์...
Course
Self enrolment

โครงการสัมมนาการจัดการศึกษายุคปฏิรูป

โครงการสัมมนาการจัดการศึกษายุคปฏิรูป

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พาณิช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ...
Course
Self enrolment

VPN

VPN

คู่มือการใช้งาน VPN มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Course
Self enrolment

Google Sheets

Google Sheets

คู่มือการใช้งาน Google Sheets
Course
Self enrolment

Google Calendar

Google Calendar

Course
Self enrolment

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ

Course
Self enrolment

อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล

อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล

Course
Self enrolment

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง

รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง

Course